Người Samaritanô Nhân Hậu

Của Ngàn Năm Thứ Ba

Suy Niệm Trước ngưỡng Cửa Ngàn Năm Kitô Thứ Ba

của Linh Mục JBM Trần Anh Thư, SJBC

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Chương 1: Vết Trọng Thương

Chương 2: Người Anh Chị Em Của Tôi

Chương 3: Trở Nên Người Samaritanô Nhân Hậu

 

 

Chương 4: Ðể Chữa Lành Vết Thương

Chương 5: Tâm Tình Nạn Nhân

Kết: Người Nhân Hậu Lên Ðường

 

 

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page